Boligområde på sundland – Dunkjevlehagen

Prosjekt beskrivelse

Planområdet er opprinnelig et flatt myrområde som ligger i forsenkning mellom Raet i nordvest, Bokemoa i sør og Holtanåsen, Kjetilsutåsen i øst. På den andre siden av høydedragene i øst ligger – landskapselementer av stor verdi.
Bærekraftig og energieffektiv boligbygging er vektlagt samt felles, attraktive rekreasjonsarealer for nye og eksisterende boliger i området. Området blir tilrettelagt med en struktur som kan redusere transportbehovet med bil.

Blågrønn strategi for området, vannet vei fra høyde til grøft, danner hovedgrepet med organisk formede felles arealer som deler opp og knytter sammen boligområdene. Bebyggelsen er inspirert av rakler; boligene plasseres i små klynger som alle knytter seg til hver sin stengel = stikkvei.
Alle byggeområder har kort avstand til større felles grøntområder med lek og rekreasjon for alle aldersgrupper. Gang- og sykkelveger blir forbindelseslinjer både internt i byggeområde og som snarveger mot skoler, sentrum mv.
Bebyggelsen er overveiende småhusbebyggelse med variasjon i takform, byggehøyder og farger for å skape variasjon og mangfold innenfor boligområdene.
Utbyggingen av området vil foregå over mange år hvor de grønne kiler og hovedveien er det samlende grep som gir området identitet.

Utvalgte prosjekter