Hovlandbanen

Prosjekt beskrivelse

KB Arkitekter ble engasjert til å lage en mulighetsstudie og reguleringsforslag til Hovlandbanen i Larvik.

 

HISTORIE

Hovlandbanen har opp gjennom tiden hovedsaklig blitt preget av tre store aktiviteter:

-Banen sto ferdig i 1918 og var da landets første spesialbygde travbane.

-Fra 1931 ble banen også brukt som hovedanlegg for motorsporten i Larvik.

-Fra 1964 ble Vestfoldutstillingen arrangert her

(kilde: lokalhistoriewiki.no)

 

Hovlandbanen er i kommuneplanen avsatt til bestemmelsessone for transformasjon.

Området skal i hovedsak utvikles som boligområde, med innslag av mindre næringsetableringer som skal betjene lokale behov. Ut mot rundkjøringen Nansetgata/Frostvedtveien er det definert et mindre dedikert næringsområde. Med planene for Hovlandbanen og boligområder under bygging ligger det an til ca.1200

nye boliger i nærområdet. Alle disse boligene er en del av Fagerli skolekrets. Fra Hovlandbanen og sydover mot sentrum er bebyggelsen preget av bykvartaler med små eneboliger. Analyser utført i regi av kommunen viser en underdekning av leiligheter i byen. I vest etter Månejordet og Fagerli Skole starter

skogsområder med store friluftskvaliteter. Siden Hovlandbanen har ligget brakk i flere år, er området nå kun brukt som friluftsareal.

 

HOVEDGREP

For at ny bebyggelse på et så stort område som Hovlandbanen skal passe i inn nærmiljøet, har det vært viktig å se på ulike bebyggelsesstrukturer. En variasjon i bebyggelse muliggjør tilpasning til områdene rundt og tilrettelegger for en levende bydel for mennesker i alle aldre.

Kommunen ønsker at det på Hovlandbanen skal bygges kvartalsbebyggelse med høyde på 4-6 etasjer. Et prinsipp om at området blir brutt opp med forbindelseslinjer for gående/syklende er også et fremhevet premiss fra kommunen. Vi har etablert to hovedgrep som blir førende for bebyggelsen.

 

PARKDRAGET

Hovlandbanen ligger i dag som et stort, grønt areal og brukes mest som friareal. Vi ønsker å bevare disse kvalitetene og etablerer derfor et grøntdrag gjennom området som vil fungere som nærmiljøanlegg for Hovlandbanens beboere og en tilgjengelig park for områdene rundt. Samtidig opprettholdes forbindelseslinjer

gjennom området for de omkringliggende bydelene.

 

GATETUNET

Områdene rundt Hovlandbanen er i stor utvikling. Foruten de om lag 700-800 boenhetene som planlegges på Hovlandbanen, har vi registrert ca. 550 nye boenheter i nærheten. (Torstvet hageby: 256, Denja hage: 54, Hovland platå: 55, Vestre fjellheim: 120, Skolehagen: 73). For at dagligdagse gjøremål for alle

disse nye husstandene skal kunne løses uten å bruke bil, etableres det arealer for handel, service og offentlig tjenesteyting. I stedet for å spre disse funksjonene rundt i hele planområdet, samles de på bakkeplan langs gatetunet i nær tilknytning til Nansetgata.

Dette gir et bedre grunnlag for drift og skaper et livlig område samtidig som trafikken i boligområdene reduseres.

 

BOLIGER

Planområdet består av felt med formål til bolig, næring og parkering. Det å etablere boliger over hele området, også der det er næring i første etasje, ser vi på som et viktig prisinpp fordi boliger skaper aktivitet og gir liv til et område gjennom hele døgnet.

 

Utvalgte prosjekter