Re kommunehus

Prosjekt beskrivelse

Den arkitektoniske målsettingen for det nye kommunehuset for Re kommune i Vestfold, har vært at det skal være et bygg som alle kommunens innbyggere får et forhold til. For å understreke kommunehusets betydning, har det vært en klar intensjon å tilføre bygget kvaliteter og uttrykk som bla bidrar til å framheve bygget som et viktig symbolbygg i landskapet. To viktige elementer er “tårnet” og “langskipet”. “Tårnet” er kommunehusets framskutte symbolelement, men begge elementene har arkitektonisk uttrykk og materialbruk som bla gjenspeiler tettstedets hurtige framvekst (tiltagende urbanitet) og noen av kommunens viktigste ressurser (jord-
og skogbruk).

 

I forhold til kommunens utadrettede virksomhet har det vært viktig å skape gode kvaliteter og sammenhenger mellom uterom og publikumsområder inne i kommunehuset.
Ytterveggene i 1. etasje er hovedsaklig bygget opp som glassvegger i kombinasjon med felter av tegl.
“Langskipet” i 2. og 3. etasje har stående låvekledning av jernvitriolbehandlet osp som hovedmateriale. For-patinert sink er benyttet som beslagsmateriale. Ytterveggene i “tårnet” består av glass og kledning av for-patinert sink. For å gi ytterveggen artikulering og nødvendig skjerming mot innsyn og sol, samtidig som utsynet opprettholdes, er fasadene påmontert et luftig skikt av eikespiler. Felles for all fasadetenkning har vært mat

Utvalgte prosjekter